sk

Strážna služba

– ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
– ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
– ochrana osoby
– ochrana majetku a osoby pri preprave
– ochrana prepravy majetku a osoby
– zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
– prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému prevádzkovanie ich častí
vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta
– vypracovanie plánu ochrany

Zabezpečenie komplexného režimu ochrany

– evidencia a kontrola pohybu osôb i vozidiel
– zabraňovanie neoprávneného vstupu osôb do areálu obstarávateľa
– evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov
– pochôdzková činnosť vykonávaná pre vizuálnu a fyzickú kontrolu určených priestorov
– preventívna protipožiarna kontrola určených priestorov, hnuteľného a nehnuteľného majetku
– kontrola odstavenia jednotlivých častí objektov
– uzamknutie objektov po pracovnej dobe

Výzbroj a výstroj

Pracovníci MIKUŠ SECURITY sú pri výkone služby uniformovaní, sú riadne vystrojení a vyzbrojení účinnými vecnými bezpečnostnými prostriedkami, príp. zbraňami podľa povahy vykonávanej služby a požiadaviek obstarávateľa.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.