sk

Spracovanie osobných údajov pre marketing

Kurz SBS – typ S

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).  Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť MIKUŠ SECURITY, s. r. o., reg. v OR OS Trenčín, odd. Sro, vl.č. 29849/R so sídlom Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín, IČO: 47253118, email: jan@mikus-security.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len tie vaše osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služby, dodávateľskej či inej zmluvy súvisiacej s našou činnosťou. Sú nimi najmä titul, meno, priezvisko, tel. č., email kontaktnej osoby. V evidencii uchádzačov o zamestnanie spracúvame tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Ak navštívite našu web stránku, budeme získavať a využívať s vašim súhlasom aj cookies.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 1. uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby,
 2. plnenie zmluvy,
 3. plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služby,
 4. uzatvorenie dodávateľských zmlúv a iných právnych vzťahov súvisiacich s činnosťou prevádzkovateľa
 5. vedenie účtovníctva,
 6. evidencia uchádzačov o zamestnanie,
 7. správa registratúry.

Uchádzači o zamestnanie

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie spracúvame iba s ich súhlasom. Pokiaľ chcete byť vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a informovaný o voľných pracovných pozíciách, pošlite nám svoj životopis spolu so súhlasom na spracúvanie osobných údajov na email jan@mikus-security.sk najlepšie ako dokument zabezpečený heslom, pričom heslo pošlete SMS na tel. č. +421 902 118 263. Súhlas na spracúvanie osobných údajov si môžete stiahnuť TU. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na email jan@mikus-security.sk

Osoby mladšie ako 16 rokov

Ponuka tovarov na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme tretej osobe len ak nám to vyplýva zo zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Na základe osobitného zákona poskytujeme vaše osobné údaje daňovému úradu v prípade kontroly. Na základe plnenia zmluvnej povinnosti poskytujeme vaše osobné údaje Ministerstvu vnútra SR.

Na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme vaše osobné údaje externej účtovníckej firme. Táto spoločnosť nám zabezpečuje vedenie účtovníctva.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len po nevyhnutnú dobu. Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov. Zmluvy po dobu 5 rokov od ich zániku a dokumentáciu týkajúcu sa predzmluvných vzťahov 6 mesiacov.

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email jan@mikus-services.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v programe na vedenie účtovníctva a MS Office. Nepoužívame žiadne cloudové riešenie.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prijali sme politiku silných hesiel. Na pracovných počítačoch, na ktorých sú spracúvané a uložené osobné údaje je nainštalovaný antivírový program. Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.

Aké máte práva?

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Vzhľadom k tomu, že vaše osobné údaje nespracúvame v potrebnej elektronickej forme, nie je možné uplatniť právo na prenosnosť údajov.

Právo namietať

Keďže nespracúvame vaše osobné údaje na právnom základe oprávnený záujem ani vo verejnom záujme, nemáte právo namietať ich spracúvanie.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email jan@mikus-security.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu MIKUŠ SECURITY, s. r. o., v OR OS Trenčín, odd. Sro, vl.č. 29849/R so sídlom Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.05.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.